Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV31174

Họ và tên: PHẠM THANH PHONG

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Nhân viên
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

                                                                          Slide1_1

Chuyên viên hành chính, nhân sự

THÔNG TIN ỨNG VIÊN                                                                                                                   

Giới tính       : Nam

Ngày sinh     : 02-10-1989

Ngôn ngữ     : Tiếng Anh, Tiếng Việt

HỌC VẤN                                                                                                                                         

2008

Đại Hoc Công nghiệp TP HCM

Hành chính- nhân sự

KỸ NĂNG                                                                                                                                         

o Quản lý thời gian

o Quản lý giao tiếp

o Học hiệu quả

o Nghề nghiệp

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC                                                                                                               

03/2013- 03/2016

Chuyên viên nhân sự

Cty Cp Lavo

Thành phố Hồ Chí Minh

o Công tác nhân sự:

- Thực hiện công tác tuyển dụng đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.

- Nghiên cứu, đánh giá tác động nguồn nhân sự bên trong, bên ngoài. Hoạch định chiến lược chính sách tuyển dụng nhân sự cho toàn Công ty.

- Dự báo nhu cầu nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng tháng, quý, năm, trình Ban Giám Đốc phê duyệt.

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định, thủ tục hướng dẫn … liên quan đến tuyển dụng áp dụng toàn hệ thống.

- Phân tích chi tiết công việc, nghiệp vụ để thu thập xử lý các thông tin về nguồn nhân lực của Công ty.

- Tổ chức và phối hợp với các bộ phận thực hiện tuyển dụng đủ số lượng nhân sự theo kế hoạch.

- Tổ chức quản lý nhân sự toàn Công ty.

- Tổ chức quản lý hồ sơ và dữ liệu của cán bộ công nhân viên Công ty.

- Tổ chức giám sát và thực hiện việc quản lý và sử dụng lao động như: Giao kết hợp đồng lao động, các quyết định nâng lương, bổ nhiệm, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động, … thăng tiến và thay thế nhân sự.

- Tham gia trong việc đề bạt, phân công và định biên nhân sự của các đơn vị.

- Tổ chức quản lý ngày giờ công lao động, nghỉ phép … chấp hành nội quy và các quy định.

- Tổ chức việc thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc và năng lực nhân viên; tham gia trong việc xây dựng các tiêu chí hoàn thành công việc, các tiêu chí đánh giá năng lực cho từng vị trí công việc, theo dõi và hổ trợ việc đánh giá từng vị trí công việc.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự.

- Khảo sát, phân tích, dự báo nhu cầu và xác định các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo (ngân sách, nội dung, thời gian, hình thức đào tạo) trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã được Ban Giám Đốc phê duyệt.

- Lên kế hoạch triển khai và giám sát kế hoạch đào tạo đã được Ban Giám Đốc phê duyệt.

- Tìm hiểu, khai thác các nguồn đào tạo bên trong và bên ngoài.

- Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung ứng đào tạo, các giảng viên, chuyên gia tư vấn, chủ động huy động nguồn đào tạo khi có nhu cầu. Xem xét, đánh gía năng lực của các đơn vị cung ứng.

- Tham gia đào tạo một số nội dung như (đào tạo hội nhập, đánh giá nhân viên, quản lý thời gian, an toàn lao động và PCCC…)

- Phối hợp với Trưởng các Bộ phận tổ chức đánh giá hiệu quả trước và sau đào tạo.

- Quản lý hệ thống thông tin đào tạo, lý lịch đào tạo và tài liệu đào tạo.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển, điều động, đào tạo, quy hoạch phát triển, nâng lương, đối với nhân viên của đơn vị căn cứ vào kết quả công việc của nhân viên.

- Xây dựng quy chế lương, thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc tốt và gắn bó, thực hiện các chế độ cho người lao động.

- Đảm bảo việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động kịp thời, chính xác, cạnh tranh, thu hút.

- Đề xuất ý kiến cho Ban Giám Đốc về tình hình lương bổng trên thị trường lao động.

- Xây dựng quy chế tiền lương và các quy định khác liên quan đến tiền lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện, giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện về tiền lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động.

- Tham gia trong việc đánh giá, điều chỉnh lương, đột xuất và định kỳ cho người lao động.

- Cập nhật các văn bản luật liên quan đến tiền lương, BHXH và các chế độ khác cho người lao động. Đề xuất Ban Giám Đốc trong việc thực hiện.

- Tổ chức, hướng dẫn tính lương, thưởng kịp thời, chính xác, bảo mật.

- Tổ chức theo dõi, lập danh sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn,…và thực hiện các chế độ ốm đau, thai sản …. Cho người lao động theo đúng quy định của Luật bảo hiểm hiện hành.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc, chấp hành nội quy và các quy định làm cơ sở cho việc xét thưởng, nâng lương, tái ký hợp đồng lao động.

- Giải quyết các quan hệ lao động.

- Lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và phản hồi từ người lao động.

- Trực tiếp hoặc đề xuất ý kiến cho Ban Giám Đốc trong việc xử lý việc vi phạm nội quy, kỷ luật, khiếu tố, khiếu nại,…

- Thực hiện các thủ thục pháp lý trong việc sử dụng lao động; xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, đăng ký sử dụng lao động và các báo cáo liên quan đến việc sử dụng lao động.

- Giám sát việc chấp hành nội quy, kỷ luật lao động của CNV, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động.

- Đề xuất ý kiến cho Ban Giám Đốc trong việc giải quyết các tranh chấp lao động.

- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn và Công ty chăm lo đời sống cho người lao động.

- An toàn lao động và y tế.

- Xây dựng nội quy an toàn lao động, cập nhật và phổ biến các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động cho người lao động.

- Xây dựng các chương trình huấn luyện công tác an toàn.

- Lập kế hoạch và tổ chức kiểm định các máy móc thiết bị theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn.

- Tổ chức kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp không tuân thủ quy trình an toàn. Tuyên dương cá nhân tập thể thực hiện tốt nội quy an toàn lao động.

- Tổ chức kiểm tra, báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật.

- Công tác tổ chức.

- Trực tiếp hoặc tham gia trong việc xây dựng các thủ tục, quy trình, quy chế, quy định phục vụ cho việc điều hành, quản lý,…

- Trực tiếp hoặc phối hợp tham gia việc xây dựng bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí công việc, thường xuyên cập nhật bổ sung.

- Giám sát công tác chăm lo đời sống, các hoạt động thể dục thể thao,…

o Công tác hành chánh – Quản trị:

- Tổ chức và điều hành công tác hành chánh.

- Phục vụ hành chành, một số mặt hậu cần nhằm phục vụ tốt cho sản xuất, kinh doanh.

03/2009-03/2013

Chuyên viên Hành chính- Nhân sự

Cty Tnhh Ôtô Sanyang Vn (Sym)

Thành phố Hồ Chí Minh

Công tác nhân sự:

- Lập kế hoạch, thực hiện công tác tuyển dụng theo thủ tục tuyển dụng và tiếp nhận nhân viên

- Thực hiện các công tác hành chính liên quan đến việc đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho nhân viên

- Giải quyết, thực hiện các thủ tục khi CB-CNV nghỉ việc

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV : lưu hồ sơ CB-CNV trong file theo bộ phận. Lập danh sách CB- CNV , cập nhật biến động nhân sự định kỳ hàng tháng.

- Chấm công theo máy chấm dấu vân tay, theo dõi và tổng hợp

- Thực hiện, Quản lý, theo dõi và làm HĐLĐ, theo dõi phép năm của CB-CNV

- Báo cáo tăng, giảm, báo khai trình tình hình sử dụng lao động theo quy định

- Các công tác liên quan đến hành chính nhân sự và tham mưu cho lãnh đạo các quy định liên quan đến hành chính, pháp luật lao động, nhân sự.

- Quản lý số điện thoại hotline công ty.

- Quản lý đội xe, điều xe

o Công tác lương cho CB-CNV:

- Làm lương và các phụ cấp liên quan nếu có theo quy định

- Xây dựng, đăng ký và vận hành hệ thống thang bảng lương.

- Xây dựng các chế độ Lương, thưởng theo yêu cầu của lãnh đạo

o Công tác Hành chính:

- Quản lý thiết bị, văn phòng phẩm, nhận các đề xuất VPP, lập đề xuất mua đồ dung, dụng cụ và VPP 1 lần/tháng, cấp phát VPP theo yêu cầu, hàng tháng rà soát lại số lượng VVP tồn.

- Đề xuất, xây dựng các phương án thưởng lễ, tết, trợ cấp cho người lao động theo quy định.

- Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, các văn bản hành chính liên quan theo yêu cầu lãnh đạo và thực hiện các thủ tục liên quan..

- Soạn thảo, bảo quản các văn bản, công văn, lưu trữ giấy tờ thuộc phần việc được giao.

- Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định

- Sắp sếp lịch làm việc và lập kế hoạch công tác giúp việc cho Ban lãnh đạo

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email