Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV601ce

Họ và tên: PHAN THÀNH TRUNG

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Nhân viên
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

 

Kế toán trưởng

Thông tin ứng viên

Giới tính   : Nam

Năm sinh : 1986

Học vấn/Education

  10.2008 – 04.2013 : Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM – Cử nhân Kế toán / The University of Economics Ho Chi Minh City – Bachelor of Accounting.

 10.2004 – 06.2008 : Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM – Cử nhân Cao Đẳng Kế toán - Kiểm toán / The University of Industrial Ho Chi Minh City –Bachelors College of Accounting – Audit.

 Các khóa học đào tạo khác / Other training courses:

 Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp / Certificates Chief Accountant Business.

 Chứng chỉ nghiệp vụ Xuất nhập khẩu–Hải quan / Certificates Import–Export and Custom services.

 Chứng chỉ tiếng Anh / Certificates English.

 Chứng chỉ tin học ứng dụng / Certificates Informatics application.

Mục tiêu nghề nghiệp/ Career Objective

 Nắm bắt, xử lý nhanh và hoàn thành công việc được phân công / Capture, process fast, complete assigned tasks.

 Hòa nhập, đồng hành và phát triển văn hóa doanh nghiệp / Get on well, companion and development of corporate culture.

 Công việc ổn định lâu dài và cơ hội thăng tiến trong công ty / Long-term job stability and promotion opportunities in the company.

 Nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ / Enhance professional proficiency and foreign language.

 Trở thành quản lý cấp cao với tầm nhìn, kiến thức sâu và rộng / Become a senior manager with vision, knowledge deep and wide.

Kinh nghiệm làm việc/ Work Experiences

 Quản lý Chi nhánh Đồng Nai, tại Công ty CP Dược Phẩm Hoa Thiên Phú (Tp.HCM), thời gian từ T5.2014 – T7.2017 / Management of Dong Nai branch , at Hoa Thien Phu Pharmacy JSC (Tp.HCM), time from T5.2014 – T7.2017

 Tổ chức vận hành, quản lý công việc các bộ phận kế toán, kho hàng, đội bán hàng, đội giao hàng tại chi nhánh và kết nối công việc hàng ngày với các bộ phận liên quan từ công ty mẹ / Organizes the operation, management of the work the parts of the accounting, warehouse, sales team, delivery team at branch and connect daily with ralated departmenst from parent company.

 Kiểm soát chặt chẽ mỗi ngày lượng hàng hóa ra vào, tiền hàng thu được, công nợ khách hàng và công tác kế toán tại chi nhánh / Strictly control every day the good come in, money received, customers debt and accounting work at branch.

 Họp đánh giá công việc, tiếp thu ý kiến của cấp dưới vào mỗi tuần nhằm quản lý, kiểm soát công việc thật chặt chẽ / Job assessment meeting, receive comments from subordinates each week for management, control work closely.

 Đề xuất, đóng góp ý kiến với ban lãnh đạo cho hoạt động bán hàng và quản lý tại chi nhánh được phát triển và tiết kiệm / Suggesting , contributing ideas to the directorate for sales and manage at branch.

 Kế toán Trưởng bán thời gian, tại Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng D&C (Tp.HCM), thời gian từ T9.2013 – T3.2014 / Chief Accountant part-time, at D&C Design and Contruction Consultancy Co.,Ltd (Tp.HCM), time from T9.2013 – T3.2014

 Tổng hợp, cân đối số liệu sổ sách kế toán / Synthesis, symmetrical accounting data.

 Đào tạo, hướng dẫn bộ phận kế toán quản lý số liệu và ghi chép sổ kế toán / Training, guide the accounting department to manage the data and record the accounting books.

 Lập báo cáo tài chính cuối năm / Making financial statements at the end of the year.

 Kế toán Bán hàng và Nguyên vật liệu, tại Công ty CP Bê Tông Công Thanh (Tp.HCM), thời gian từ T3.2011 – T8.2013/ Sale and material Accountant, at Cong Thanh Concrete JSC (Tp.HCM), time
from T3.2011 – T8.2013

 Quản lý và đặt hàng nguyên nhiên vật liệu đảm bảo tiến độ sản xuất / Manage and order raw materials to ensure production schedule.

 Quản lý đội xe bồn giao hàng đến công trường / Management of tank trucks delivery to the site.

 Lên lịch sản xuất hàng hóa hàng ngày từ bộ phận kinh doanh và xếp tài giao hàng / Schedule production supplies daily from bussiness department and arrange delivery vehicles.

 Kiểm kê định kỳ và đột xuất hàng tồn kho / Tally inventory periodecally and extraordinarily.

 Kế toán Tổng hợp, tại Công ty TNHH Ngân Thịnh Phát (Bình Dương), thời gian từ T12.2008 – T01.2011 / General Accountant , at Ngan Thinh Phat Co.,Ltd (Bình Dương), time from T12.2008 – T01.2011

 Quản lý kế toán phần hành và kiểm tra, tổng hợp số liệu ghi sổ kế toán / Detailed accounting management and check, synthesize data record in accounting books.

 Kê khai nộp thuế hàng tháng, quý, năm / Declaration of monthly, quarterly, annual tax payment.

 Lập báo cáo tài chính cuối năm / Making financial statements at the end of the year.

 Kế toán Nguyên vật liệu, tại Công ty TNHH An Hưng (Biên Hòa), thời gian từ T3.2008 – T10.2008
/ Materials Accountant, at An Hưng Co.,Ltd (Biên Hòa), time from T3.2008 – T10.2008

 Quản lý nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu, dụng cụ / Manage materials and tools in warehouse.

 Cân đối và đặt hàng nguyên vật liệu đảm tiến độ sản xuất / Balance and ordering materials assure the production schedule.

 Lập chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp / Make payment vouchers for the suppliers.

 Kế toán Tổng hợp, tại Công ty TNHH Ba Tiến (Tp.HCM), thời gian từ T9.2006 – T02.2008 / General Accountant , at Ba Tien Co.,Ltd (Tp.HCM), time from T9.2006 – T02.2008

 Thiết lập và ứng dụng chương trình kế toán trên excel cho công ty / Setup and application accounting program on excel for the company.

 Hạch toán doanh thu, chi phí vào sổ kế toán và kê khai thuế hàng tháng, quý, năm/ To account revenue, costs in the accounting books and monthly, quarterly yearly tax declaration.

 Cân đối nộp thuế tiết kiệm nhất, lập báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế / Balance the most saving tax payable, making financial statements at the end of the year and tax finalization.

Các kỹ năng/ Skill 

 Chuyên môn, công nghệ / Specialize, technical.

 Quản lý, lãnh đạo, xây dựng nhóm / Management, leadership, team building.

 Quan sát, phân tích, giải quyết vấn đề / Observe, anlyze, problem solving.

 Giao tiếp, truyền thông và xử lý thông tin / Communications and information processing.

 Quản lý thời gian và tổ chức công việc / Time management and work organization.

 Đánh giá mang tính xây dựng / Evaluate construction contributions.

 Làm việc độc lập, làm việc nhóm / Working independently, teamwork.

 Thiết lập mục tiêu / Goal setting.

 Thái độ làm việc / Attitude of work:

 Luôn cầu tiến, chủ động, sáng tạo, bình tĩnh trước áp lực công việc / Always forward, active, creative, calm before the pressure of work.

 Tôn trọng, tương tác, chia sẻ với đồng nghiệp và cấp trên / Respect, interact, share with colleagues and superiors.

 Trung thực, bảo mật thông tin quan trọng của công ty / Honesty, confidentiality of important imformation of the company.

 Thường xuyên kiểm tra lại công việc đã làm, thực hành tiết kiệm, có trách nhiệm, giữ chữ tín / Regularly check the works done, pratice thrift, have responsibility, keep the prestige.

 Luôn học hỏi, vận dụng kiến thức vào công việc, yêu nghề, gắn bó lâu dài với công ty / Always learn, apply knowlegde to work, love the profession, sicking with the company for a long time.

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email